تاریخ های مهم

مهلت ارسال مقالات :

25 تیر 1399

زمان اعلام نتايج داوري مقالات :

04 مرداد 1399

حداکثر مهلت ثبت نام نهايي برای ارائه دهندگان مقالات :

05 مرداد 1399

حداکثر مهلت ثبت نام نهايي برای شرکت کنندگان بدون مقالات :

08 مرداد 1399

تاريخ های برگزاري همايش :

اولین روز : 09 مرداد 1399 - ساعت 9:00 - دومین روز : 19 مرداد 1399 - ساعت 9:00