محورهای همایش

الف) موضوعات کلان در حوزه روانشناسی:

• روانشناسي باليني
• روانشناسی سلامت
• روانشناسی عمومی
• روانشناسی شخصیت
• روانشناسی تربیتی
• روانشناسی صنعتی
• مشاوره و راهنمایی
• تحقیقات و تکنولوژی آموزشی
• روانشناسی خانواده و ازدواج
• برنامه ریزی درسی
• آموزش الکترونیک
• آموزش و پرورش

ب) موضوعات تخصصي همايش با نگاهي ويژه بر رویکردهای درماني موج سوم

1 - درمان پذيرش و تعهد ACT

• درمان پذیرش و تعهد در روان درمانی در بیماران سرطانی
• درمان پذیرش و تعهد در روان درمانی در درمان چاقی
• درمان پذیرش و تعهد در روان درمانی در درمان دیابت


2 - رفتاردرماني ديالکتيکي DBT

• رفتار درمانی دیالکتیکی در درمان اختلال شخصیت مرزی
• رفتار درمانی دیالکتیکی انفرادی و گروهی
• رفتار درمانی دیالکتیکی در افزایش هوشیاری فراگیر
• رفتار درمانی دیالکتیکی در اثربخشی میان فردی


3 - شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي MBCT

• ذهن آگاهی و بیماری های خاص
• ذهن آگاهی در سازمان


4 - درمان متمرکز بر شفقت

• درمان متمرکز بر شفقت CFT در تقویت عزت نفس
• درمان متمرکز بر شفقت CFT در سازگاری پس از طلاق زنان مطلقه
• درمان متمرکز بر شفقت CFT بر افسردگی


5 - طرحواره درمانی

• طرحواره درمانی در جایگزین کردن سبک های مقابله ای ناسازگار با الگوهای رفتار سازگارانه
• کاربرد طرحواره درمانی در اختلال شخصیت مرزی
• کاربرد طرحواره درمانی در افسردگی
• کاربرد طرحواره درمانی در مدیریت خشم


6 - روان‌درمانی و مداخله‌های روان‌شناختی

• اصول و مبانی روان درمانی
• محدودیت ها، موانع و چالش ها در روان درمانی موج سوم
• جایگاه روانشناسی موج سوم و مقایسه با سایر درمان ها


7 - روانشناسی سلامت و بیماری‌های خاص

• پیشگیری درمان و بهبود بیماران سرطانی(روان درمانی با رویکرد موج سوم)
• پیشگیری درمان و بهبود بیماران دیابتی(روان درمانی با رویکرد موج سوم)
• بهبود بیماران قلبی بعد از عمل قلب(روان درمانی با رویکرد موج سوم)


8 - روانشناسی و ارتقاء بهداشت روانی:

• فرآیندهای منابع انسانی(جذب، مدیریت عملکرد، حقوق و پاداش)
• فرهنگ سازمانی
• تحول سازمانی


9 - مداخلات در روانشناسی و روان درمانی

• تأثیر انواع مداخلات موج سوم در گروه درمانی
• تأثیر انواع مداخلات موج سوم در درمان چاقی
• تأثیر انواع مداخلات موج سوم در اعتیاد