قابل توجه شرکت کنندگان محترم همایش

قابل توجه شرکت کنندگان محترم همایش

شرکت کنندگان محترم همایش
با توجه به اینکه مطابق موارد اعلامی توسط مجری محترم در روز همایش، فرصت در نظر گرفته شده برای ثبت نام در وب سایت همایش جهت دریافت گواهی حضور، محدود بوده است (تا ۲۱ مردادماه،)، لذا پرتال مربوط به جهت جمع بندی و آماده سازی گواهی شرکت کنندگانی که ثبت نام نموده اند، غیر فعال گردیده است.


دبیرخانه همایش

(29 مرداد 1399)