دکتر بهرام میرزائیان

دکتر بهرام میرزائیان

رئیس سازمان نظام روانشناسی مازندران

(سخنران همایش)