دکتر فرهاد جمهری

دکتر فرهاد جمهری

رئیس همایش

(سخنران همایش)