دکتر علی فیضی

دکتر علی فیضی

دکتری روانشناسی

(سخنران همایش)