دکتر پریسا گلکاریان

دکتر پریسا گلکاریان

دکتری روانشناسی

(سخنران همایش)