دکتر لادن فتی

دکتر لادن فتی

دانشگاه علوم پزشکی ایران

(سخنران همایش)