دکتر رضا زمانی

دکتر رضا زمانی

رئیس انجمن روانشناسی ایران

(سخنران همایش)