دکتر امیرپاشا کاظمی

دکتر امیرپاشا کاظمی

دکتری وانشناسی سلامت

(سخنران همایش)